HUISHOUDELIJK REGLEMENT MC DELFCROSS

01. Het betreden van het terrein is geheel op eigen risico.
02. Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn.
03. Parkeren op het circuit en langs de openbaren weg is geheel voor eigen risico, dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van MC Delfcross .
04. Het is ten strengste verboden zich te bevinden in de zone aangeduid als:
“Verboden voor publiek”. U dient altijd achter het daarvoor geplaatste hekwerk te blijven.
05. U dient de aanwijzingen van het bestuur en of vrijwilligers van MC Delfcross op te volgen, tijdens trainingen en of wedstrijden.
06. Ten tijde dat er op het circuit gereden wordt, is het verboden zich op de baan te begeven.
07. U dient om uw eigen veiligheid en dat van een ander te letten.
08. MC Delfcross is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.
09. Bij ongeregeldheden op of nabij het circuit dient u het bestuur of dienstdoende medewerkers/ vrijwilligers hierover te informeren.
10. Iedere rijder dient in het bezit te zijn van een geldige KNMV of MON licentie, hier wordt op gehandhaafd.
11. U dient zich voor aanvang van de training of wedstrijd te melden in de kantine.
12. Bij een training ontvangt u tegen betaling een polsbandje, welke om de pols gedragen dient te worden, wat recht geeft om gebruikte maken van het circuit.
13. Het is ten strengste verboden om afgewerkte oliën en of koelvloeistoffen op het terrein te deponeren, bij overtreding hiervan valt het onder een milieu delict.
14. Het gebruik van een milieumat is verplicht.
15. Het is verboden om in het rennerskwartier te rijden.
16. Tijdens de wedstrijden vindt er een geluidsmeting plaats, conform de norm van de KNMV. Let op uw DB
17. U dient uw afval in de daarvoor bestemde container te deponeren.

NB. MC Delfcross kan nimmer aansprakelijk gesteld worden, in welke vorm dan ook van uw aanwezigheid op ons circuit.


Een nette gast verdient een gezellige gastheer!

 

Wie kan er bij ons rijden?

Iedereen vanaf 5 jaar en die in het bezit is van een geldige licentie of verzekeringsbewijs.
Voor de aller kleinsten hebben wij een mini baan.

Ons circuit is geschikt voor solo motoren, quads en zijspannen

Wanneer kun je bij ons rijden?

Tijdens de openingstijden, deze zijn:

In de zomertijd
Woensdag vanaf 16:00 uur tot 21:00uur
Zondag vanaf 11:00 uur tot 17:00 uur

In de wintertijd
Zondag vanaf 11:00 uur tot 17:00 uur

Kan ik mijn motor ook schoon maken op het circuit?

Ja wij hebben een afspuitplaats op ons circuit.

Wanneer heb je een licentie nodig?

Als je wilt crossen, heb je een district licentie van de KNMV. Deze dient online aangevraagd te worden: https://mijn.knmv.nl/Default.aspx?pid=1130.

De kosten voor een KNMV districtslicentie bedragen € 60,- per kalenderjaar.

Wat kost een lidmaatschap

Een lidmaatschap kost per kalenderjaar € 100,-.

Deze is geldig van 1 januari t/m 31 december.

Privacyverklaring

Motorsportvereniging “Motorclub Delfcross’’ (hierna: “MC Delfcross”, gevestigd aan de Oosterlaan 5, 9936 HN FARMSUM, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven hieronder in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MC Delfcross verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt va onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-          Voor- en achternaam;

-          Geslacht;

-          Geboortedatum;

-          Adresgegevens;

-          Telefoonnummer;

-          Adresgegevens;

-          E-mailadres;

-          Bankrekeningnummer;

-          Locatiegegevens;

-          Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website te maken voor de inschrijving voor een wedstrijd of een trainingsdag.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-          gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze diensten en/of website hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over de (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een onlinebezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, verzoeken wij u om contact op te nemen via secretariaat.mcdelfcross@gmail.com. Wij zullen dan deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
MC Delfcross verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

-          het voeren de wettelijk vereiste ledenadministratie;

-          het afhandelen van uw betaling;

-          de mogelijkheid tot het opnemen van contact wanneer dit vereist is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

-          de mogelijkheid om te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten;

-          de mogelijkheid om goederen en/of diensten bij u af te leveren;

-          de mogelijkheid bieden om online een inschrijving te verrichten;

-          wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals bijvoorbeeld ten behoeve van de vennootschapsbelasting plicht.

Geautomatiseerde besluitvorming
MC Delfcross neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MC Delfcross) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
MC Delfcross bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de persoonsgegevens zo lang als iemand lid is van MC Delfcross verlengd met één jaar. De reden hiervoor is de wettelijke verplichting ten aanzien van het voeren van een ledenadministratie. De overige gegevens, zoals bijvoorbeeld inschrijvingen voor een dagpas, een wedstrijd of een trainingsdag, bewaren wij één jaar. De reden hiervoor is dat wij deze informatie noodzakelijk achten om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
MC Delfcross verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluiten indien dit nodig is voor de uitvoeren van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MC Delfcross blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MC Delfcross gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat.mcdelfcross@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. MC Delfcross zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

MC Delfcross wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MC Delfcross neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat.mcdelfcross@gmail.com

Contactgegevens:
https://delfcross.nl
Oosterlaan 5
9936 HN FARMSUM
0596-611220

Janique Drijfhout is als secretaris, tevens de Functionaris Gegevensbescherming van MC Delfcross en is te bereiken via secretariaat.mcdelfcross@gmail.com

 
In de zomertijd:
Woensdag
Zondag
16:00uur tot 21:00uur
11:00uur tot 17:00uur

In de wintertijd:
Zondag 11:00uur tot 16:00uur


03-03 Ledenvergadering
13-04 Trainingsdag
14-04 Clubcross
12-05 DMX
16-06 DMX
20-10 1 en 2 uurscrossCircuit en postadres


Oosterlaan 5
9936 HN Farmsum
Tel.: 0596-611 220
secretariaat.mcdelfcross@gmail.com

Openingstijden


In de zomertijd:
Woensdag 16:00uur tot 21:00uur
Zondag 11:00uur tot 17:00uur
In de wintertijd:
Zondag 11:00uur tot 16:00uur
Website door Mark Pater en Motocrossplanet.nl